Thêm địa điểm

Thêm ảnh cho địa điểm


Nếu bạn biết chính xác địa điểm này ở vị trí nào trên bản đồ hãy giúp chúng tôi xác định địa điểm đó, xin vui lòng di chuột đến biểu tượng đỏ trên bản đồ bấm giữ nó sau đó di chuyển biểu tượng đỏ đó đến một vị trí trên bản đồ.